Algemene voorwaarden Ik kies jou in V.O.F.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op: 08-05-2024

Inhoud algemene voorwaarden

1. Definitie

2. Toepasselijkheid

3. Aanbod

4. Overeenkomst

5. Herroepingsrecht

6. Prijs en betaling

7. Gebruik platform en account

8. Wijzigen van de diensten

9. Opzegging overeenkomst dienst voor bepaalde tijd 

10. Eigen verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid klant

11. Aansprakelijkheid Ik kies jou

12. Intellectueel eigendom

13. Vertrouwelijkheid van gegevens

14. Klachten

15. Wijziging van de overeenkomst

16. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 

1. Definities

Ik kies jou: Ik kies jou V.O.F. gevestigd te Soesterberg onder KvK nr. 78714575.

Klant: degene met wie Ik kies jou een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: Ik kies jou en klant samen

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd aangepast, zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van Ik kies jou V.O.F., ingeschreven in de kamer van koophandel onder het nummer 78714575, handelend onder de naam Ik kies jou.

3. Aanbod

– Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

– Ik kies jou is gerechtigd het aanbod te wijzigen. Dit betekent dat de Klant geen aanspraak kan maken op aanbiedingen of prijzen die door Ik kies jou worden gehanteerd, anders dan dat aanbod dat de Klant heeft geaccepteerd.

– Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Ik kies jou niet en de Klant kan hier geen rechten aan ontlenen.

– Ik kies jou heeft het recht een aanmelding van een Klant te weigeren zonder opgaaf van redenen.

4. Overeenkomst / Abonnement

– Bij de afname van meerdere diensten door de Klant, komt steeds een afzonderlijke overeenkomst tussen de Klant en Ik kies jou tot stand.

– Ik kies jou biedt geen inhaalsessies aan voor een deelnemer die verhinderd is om een bijeenkomst te bezoeken. Ook heeft Ik kies jou geen terugbetalingsverplichting indien een deelnemer een of meerdere bijeenkomsten – om welke reden dan ook – niet heeft bijgewoond.

5. Herroepingsrecht

– De in artikel 3.1 genoemde bedenktermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop het product  wordt aangekocht. Dit gaat over alle producten die door Ik kies jou worden aangeboden.

– Wanneer de klant binnen de bedenktijd van veertien (14) dagen het product herroept heeft de klant geen recht op terugbetaling van de verstreken dagen/weken en de afgenomen sessies/bijeenkomsten.

– Herroeping van het product  kan worden aangevraagd per mail: contact@ikkiesjou.nl

– De terugbetaling van het restantbedrag zal binnen veertien (14) dagen plaatsvinden.

– Aangekochte cursussen en trainingen, één-op-één sessies en Relatie Retreats kunnen niet worden herroepen.

6. Prijs en betaling

– Voor de betaling kan de klant uitsluitend gebruik maken van de door Ik kies jou aangeboden betalingsmogelijkheden.

– Facturen en betalingsherinneringen worden door Ik kies jou uitsluitend elektronisch aangeboden. 

– Ik kies jou mag bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

– De betaling van een coachingtraject word voorafgaand aan het traject betaald, tenzij anders afgesproken met Ik kies jou

 

7. Gebruik platform en account

– De klant is gehouden bij het aanmaken van het account juiste en volledige informatie te verschaffen. Onjuiste informatie dient door de Klant direct te worden hersteld en onvolledige informatie dient door de Klant direct te worden aangevuld.

– De klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn account, waaronder begrepen de inloggegevens.

– De klant dient Ik kies jou direct op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik (door een ander dan de klant zelf) van zijn klantaccount.

– Het is de Klant niet toegestaan de diensten en/of het platform anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te gebruiken.

8. Wijzigen van diensten

– Ik kies jou is gerechtigd de inhoud van de diensten op elk moment aan te passen, maar zal zich ervoor inspannen dat de kwaliteit en functionaliteit van de diensten gelijk blijft en/of verbetert.

– Indien de aanpassing een negatieve wijziging voor de klant oplevert, zal Ik kies jou de klant de mogelijkheid geven de overeenkomst kosteloos te beëindigen of zal de klant een ander redelijk aanbod worden gedaan.

– Ik kies jou is gerechtigd de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. In dat geval zal Ik kies jou de klant informeren over de wijziging en de mogelijkheid geven de overeenkomst kosteloos te beëindigen, tenzij de wijzigingen van dien aard zijn dat een beëindiging niet is gerechtvaardigd.

9. Opzegging overeenkomst dienst voor bepaalde tijd 

– De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan 1 (één) jaar opzeggen.

  • – Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden per e-mail: contact@ikkiesjou.nl.

– Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.

 

10. Eigen verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid klant

– De klant maakt voor eigen rekening en risico gebruik van de Diensten en/of het Platform. De klant is derhalve zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen zodat geen blessures of ongevallen ontstaan. De klant dient er onder meer voor zorg te dragen dat gesport wordt in een veilige omgeving, dat lichamelijke beperkingen in acht worden genomen en dat blessures of overbelasting wordt voorkomen. Bovendien is de klant zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij/zij het advies van Ik kies jou aanvaardt en opvolgt.

– De klant is aansprakelijk voor schade van Ik kies jou die is ontstaan doordat de klant in strijd heeft gehandeld met een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of voor schade van Ik kies jou die is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van de klant, behoudens voor zover de aansprakelijkheid in een voorkomende situatie niet aanvaardbaar wordt geacht op grond van de wet.

11. Aansprakelijkheid Ik kies jou

– Ik kies jou neemt de bescherming van gegevens zeer serieus. Ik kies jout neemt noodzakelijke maatregelen om misbruik, verlies of toegang door derden tegen te gaan. 

– Ik kies jou garandeert niet dat het platform en/of de diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. 

– Ik kies jout is niet aansprakelijk indien er een datalek of andere storingen in het systeem zijn die ervoor zorgen dat het platform niet beschikbaar is of die ervoor zorgen dat de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de informatie op het platform in het geding kunnen komen.

– De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik kies jou behoudt het recht om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

– Ik kies jou doet haar uiterste best om juiste adviezen en informatie te verstrekken op haar platform en/of de diensten, maar geeft ter zake geen garanties af.

– Ik kies jou is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt als gevolg van het gebruik van de diensten en/of het gebruik van het platform, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Ik kies jou.

– Onverminderd het voorgaande, is de aansprakelijkheid van Ik kies jou te allen tijde beperkt tot directe schade (gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, etc. zijn uitgesloten) en te allen tijde gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar van Ik kies jou voor het betreffende geval uitkeert.

– Deze aansprakelijkheid geldt niet indien de schade mede is ontstaan doordat de klant zelf in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze algemene voorwaarden.

– Deze algemene voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Ik kies jou, die op grond van de wet niet kan worden beperkt of kan worden uitgesloten.

– Ik kies jou is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

– Indien Ik kies jou aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

– Ik kies jout is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

– Ik kies jou is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

– Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

– Iedere aansprakelijkheid van Ik kies jou vervalt indien een aanspraak niet binnen een jaar na ontdekking is ingediend.

Ik kies jou maakt gebruik van de volgende programma’s:

  • – MailBlue: relatiebeheersysteem voor het opslaan van deelnemersgegevens;
  • – Mollie: deze systemen regelen dat betalingen via de website kunnen worden gedaan;
  • – Paperdork: in dit programma worden betalingen verwerkt;
  • – Maatos; e-learning platform gericht op digitale cursussen en online community.

12. Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ik kies jou is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Ik kies jou.

Het is niet toegestaan om:

– De via de webstie verkregen informatie te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan anderen.

Ik kies jou- Inbreuk te maken op de rechten van Ik kies jou, waaronder begrepen maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy.

– Virussen of andere programmatuur te gebruiken die schade kunnen toebrengen aan het platform of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de website en/of de computersystemen te omzeilen.

– Een account op naam van een ander aan te maken.

– Via de website informatie op te slaan of te verspreiden die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

– Onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken.

– Informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten of hyperlinks naar degelijke informatie te plaatsen.

– Mensen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van anderen, zoals door links naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit te plaatsen die kennelijk bedoeld zijn om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen.

– De persoonlijke levenssfeer van anderen te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van anderen of het herhaaldelijk lastigvallen van anderen met door dezen ongewenste communicatie.

13. Vertrouwelijkheid van gegevens

14. Klachten

– De Klant dient Ik kies jou uiterlijk 2 maanden na constatering van de tekortkoming hiervan op de hoogte te stellen.

– De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming zodat Ik kies jou in staat is hierop adequaat te reageren.

– De Klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen Partijen.

– Indien een klacht betrekking heeft op lopend abonnement of dienst, kan dit er niet toe leiden dat Ik kies jou een ander abonnement dient aan te bieden.

15. Wijziging van de overeenkomst

– Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

16. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

– Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

– Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Ik kies jou bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

© 2024 Ik kies jou